Springe direkt zu Inhalt

Μνήμες από την Κατοχή στην Ελλάδα

Όροι χρήσης του αρχείου «Μνήμες από την Κατοχή στην Ελλάδα»

Η παρακολούθηση των συνεντεύξεων είναι εφικτή κατόπιν εγγραφής σας στο αρχείο «Μνήμες από την Κατοχή στην Ελλάδα» και αποδοχής των παρακάτω όρων χρήσης.

1. Γενικά

Το Aρχείο «Μνήμες από την Κατοχή στην Ελλάδα» (εφεξής το «Αρχείο»), διατίθεται στο Διαδίκτυο από το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου (εφεξής ο πάροχος).

Το Aρχείο περιέχει βιογραφικές συνεντεύξεις μαρτύρων της γερμανικής Κατοχής στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του Εθνικοσοσιαλισμού.

2. Σκοπός χρήσης του Αρχείου

Το Αρχείο είναι διαθέσιμο για εκπαιδευτικούς, διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς ή για την πραγμάτωση δημόσιων σκοπών σε κάθε ιδιώτη ή ίδρυμα, που αποδεικνύει δικαιολογημένο συμφέρον. Επίσης, το Αρχείο μπορεί να καταστεί προσβάσιμο σε περίπτωση δικαιολογημένου συμφέροντος σε δημοσιογράφους και ιδιώτες για ερευνητικούς σκοπούς.

Κατά τη χρήση του Αρχείου ο χρήστης υποχρεούται να σέβεται και να διαφυλάττει τα δικαιώματα της προσωπικότητας των συνεντευξιαζόμενων αφηγητών, να μην κοινοποιεί δεδομένα που χρήζουν προστασίας ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο θίγει τα συμφερόντά τους.

3. Δικαιώματα προστασίας

Το Αρχείο στο σύνολό του προστατεύεται από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και προσωπικότητας των συνεντευξιαζόμενων μαρτύρων, των συνεντευκτών και του παρόχου. Τα μεταδεδομένα του Αρχείου καθώς και το σχετικό λογισμικό προστατεύονται από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (Copyright) του παρόχου.

4. Υποβολή αιτήματος για τη δυνατότητα χρήσης του Αρχείου

Προκειμένου να χρησιμοποιηθεί το Αρχείο απαιτείται η υποβολή αίτησης σε ηλεκτρονική μορφή. Κατόπιν επιτυχούς εξέτασης της αίτησης, ο αιτών λαμβάνει ηλεκτρονικά τα απαραίτητα στοιχεία εισόδου (ταυτότητα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Τα δεδομένα αυτά είναι εμπιστευτικά και δεν πρέπει να κοινοποιούνται σε τρίτους. Σε περίπτωση κατάχρησης ο πάροχος έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει την άδεια χρήσης και κατά περίπτωση να προβεί σε νομικά μέτρα.

Εφόσον η αίτηση έχει σκοπό τη χρήση εντός αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, είναι δυνατή η ανώνυμη πρόσβαση στο Αρχείο από τις μαθήτριες και τους μαθητές μέσω της χρήσης λογαριασμού της/του υπεύθυνης/ου εκπαιδευτικού. Στην περίπτωση αυτή αρκεί η αίτηση για τη δημιουργία ενός λογαριασμού για κοινή χρήση, εφόσον αυτή παραμένει στα πλαίσια της σχολικής δραστηριότητας.

5. Επιτρεπόμενη χρήση

Στο πλαίσιο του σκοπού χρήσης του, το Αρχείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για εκπαιδευτικούς, διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς κυρίως από μαθητές, σπουδαστές, επιστήμονες, ερευνητικά ιδρύματα και λοιπούς δημόσιους φορείς με σκοπό την έρευνα. Επιτρέπεται επίσης η χρήση για προσωπική έρευνα, εφόσον τεκμηριώνεται η ύπαρξη δικαιολογημένου συμφέροντος. Οι χρήστες έχουν στη διάθεσή τους τις συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν (με εικόνα και ήχο, εφόσον τέτοια υπάρχουν), τα απομαγνητοφωνημένα κείμενα των συνεντεύξεων, τις μεταφράσεις και τα βιογραφικά των αφηγητών. Επιτρέπεται η εκτύπωση κειμένων και εικόνων από το Αρχείο. Σύμφωνα με το γερμανικό νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας και στο πλαίσιο της παραγράφου § 51 αυτού, επιτρέπεται η χρήση σύντομων παραθεμάτων με σκοπό την ένταξη τους σε ανεξάρτητα έργα.

Σε κάθε παράθεμα πρέπει να αναφέρεται η πηγή. Η αναφορά πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

Επίθετο, όνομα, συνέντευξη, στοιχεία ID της συνέντευξης, ημερομηνία της συνέντευξης, αρχείο της συνέντευξης «Μνήμες από την Κατοχή στην Ελλάδα», www.occupation-memories.org, DOI, (ημερομηνία λήψης της πληροφορίας).

6. Επεξεργασία του αρχειακού υλικού

Στο πλαίσιο των παρόντων όρων χρήσης δεν επιτρέπεται η επεξεργασία του αρχειακού υλικού. Ως επεξεργασία νοείται η τροποποίηση του περιεχομένου (π.χ. μέσω αποκομμάτων, περικοπών κοκ.) ή η δημιουργία αντιγράφων του αρχειακού υλικού. Για την επεξεργασία του αρχειακού υλικού απαιτείται ειδική άδεια. Αιτήματα για την οποιαδήποτε επεξεργασία του αρχειακού υλικού θα πρέπει να απευθύνονται στον πάροχο του Αρχείου.

7. Δικαιώματα της προσωπικότητας και απαγορεύσεις σχετικά με τη χρήση

Κατά τη χρήση του Αρχείου, ο έχων πρόσβαση στο υλικό του υποχρεούται πάντα να σέβεται και να διαφυλάττει τα δικαιώματα της προσωπικότητας των συνεντευξιαζόμενων αφηγητών, να μην κοινοποιεί ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα τους και να μη θίγει με άλλο τρόπο τα συμφέροντα τους. Απαγορεύεται η χρήση του αρχειακού υλικού για διαφημιστικούς, προεκλογικούς και άλλους παρεμφερείς σκοπούς. Απαγορεύεται επίσης η καταχρηστική χρησιμοποίηση του αρχειακού υλικού για σκοπούς δυσφήμισης των θυμάτων του εθνικοσοσιαλισμού, άρνησης των εγκλημάτων του εθνικοσοσιαλισμού, υποκίνησης μίσους, προώθησης ρατσιστικών ή εθνικιστικών προκαταλήψεων και άλλα παρόμοια.

8. Ευθύνη

Ο χρήστης εγγυάται ότι θα χρησιμοποιεί το αρχειακό υλικό αποκλειστικά εντός του πλαισίου των παρόντων όρων χρήσης. Για το σκοπό αυτό πρέπει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη κατάχρησης του αρχειακού υλικού από τρίτους. Σε περίπτωση κατάχρησης, ο χρήστης πρέπει να ενημερώσει αμέσως τον πάροχο, να στηρίξει τη δικαστική ή εξωδικαστική άσκηση των δικαιωμάτων του τελευταίου, καθώς και να θέσει στη διάθεσή του παρόχου κάθε απαραίτητή πληροφορία, έγγραφα κτλ.

9. Αποκλεισμός ευθύνης

Αποκλείονται οι αξιώσεις αποζημίωσης έναντι του παρόχου ανεξαρτήτως νομικής αιτίας, εκτός εάν ο πάροχος, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του ή οι προστηθέντες αυτού έχουν ενεργήσει με δόλο ή βαριά αμέλεια. O παραπάνω περιορισμός της ευθύνης του παρόχου δεν ισχύει για αξιώσεις αποζημίωσης που προκύπτουν από την εκ μέρους του προσβολή της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της υγείας ή από την υπόσχεση εγγύησης ποιότητας ή από τη δόλιας απόκρυψη ελλείψεων του Αρχείου. Ο πάροχος δεν ευθύνεται για γνώμες που αποτυπώνονται στις συνεντεύξεις.

10. Προστασία δεδομένων

Στο πλαίσιο της υποβολής αίτησης χρήσης του Αρχείου (σημείο 4) λαμβάνει χώρα συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνον για εσωτερικούς σκοπούς και δεν κοινοποιούνται περαιτέρω σε τρίτα πρόσωπα χωρίς τη ρητή συναίνεση του χρήστη. Με τη χρήση του Αρχείου ο χρήστης επιτρέπει στον πάροχο να επεξεργάζεται, να αποθηκεύει, να αξιολογεί και να χρησιμοποιεί τα δεδομένα που σχετίζονται με τη χρήση, κατά την έννοια του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ο χρήστης έχει δικαίωμα στην λήψη πληροφόρησης σχετικά με τα στοιχεία του, καθώς και δικαίωμα στην προσαρμογή, δέσμευση και διαγραφή των αποθηκευμένων δεδομένων του. Ο πάροχος δύναται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και την σύγχρονη νομολογία, να αποθηκεύει προσωρινά τις διευθύνσεις IP σε μητρώο Logfile. Ο πάροχος ευθύνεται κατά τα οριζόμενα από τη νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων.

11. Εφαρμοστέο δίκαιο και τελικές διατάξεις

Ισχύει το γερμανικό δίκαιο. Ο τόπος εκπλήρωσης και η αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων, εφόσον επιτρέπεται από το νόμο, είναι στο Βερολίνο. Ο πάροχος επιφυλάσσεται του δικαιώματος να προβεί στην τροποποίηση ή συμπλήρωση των παρόντων όρων χρήσης με ισχύ εφεξής.